top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Om een vlotte samenwerking te garanderen zijn er ook een aantal richtlijnen. De inschrijving, de aanvraag en de opstart van de diensten van ommetoer worden automatisch gezien als het akkoord gaan met deze afspraken. 

voorwaarden ommetoer (dec 2022)

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Laura du Bois, handel drijvend onder de benaming “ommetoer”, met maatschappelijke zetel te 8310 Sint-Kruis, Brieversweg 64, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0773.483.938, e-mail hallo@ommetoer.be (hierna genoemd ‘ommetoer’).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen ommetoer, of Laura du Bois en de klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. 

Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

artikel 1 – toepassing

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing wanneer er online of in persoon 'diensten' worden geboekt van ommetoer  door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de klant’).

1.2 Bij het bestellen van een dienst  via de website van ommetoer, moet de klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door ommetoer.

1.3 ommetoer behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 

1.4 Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5 De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het boeken van een dienst via de website, bevestigt de klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Ommetoer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de klant.

artikel 2 – totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1 Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van ommetoer.

2.2 De overeenkomst tussen ommetoer en de klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van diensten wordt geplaatst door de invulling van het aanvraagformulier door de klant en gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door ommetoer. In het geval van een inschrijving geldt het inschrijvingsformulier.  De bevestiging wordt naar het door de klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. 

2.3 Aanvragen en inschrijvingen zijn niet bindend voor ommetoer zolang deze, na het doorlopen van het aanvraag- en inschrijvingsproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

artikel 3 – aanvraag diensten

3.1 De op website aangegeven verkoopprijzen voor de diensten en trajecten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. Prijzen op aanvraag worden via e-mail bevestigd en enkel deze zijn rechtsgeldig. De prijzen worden tevens vermeld in de factuur die de klant wordt toegestuurd. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn vrijgesteld van BTW en excl. andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

artikel 4 – betaling diensten

4.1 De klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. De bedragen op de facturen van ommetoer zijn vrijgesteld van BTW daar ommetoer onder de vrijstellingsregel kleine ondernemingen valt. 

4.2 In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige klant. Indien de klant niet tijdig betaalt, is ommetoer gerechtigd de klant toegang tot de opleiding of het traject te weigeren, alsook de samenwerking inzake coaching stop te zetten, totdat de betaling binnen is. In zoverre de klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van ommetoer te voldoen, behoudt ommetoer zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. 

4.3 Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien ommetoer expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4 Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan ommetoer te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de klant geheel of deels over te dragen doch blijft ommetoer in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van ommetoer over te dragen.

 

4.5 De betaling vindt plaats na de bestelling van de gewenste dienst. De betaling bij facturen van ommetoer verloopt enkel via overschrijving, waarbij alle betalingsgegevens terug te vinden zijn op de factuur zelf. Voor consultaties in de praktijk kan er uitsluitend via Payconic of overschrijving betaald worden.

artikel 7 – levering en risico-overdracht

7.1 Producten aangeboden in het kader van een opleidingspakket, traject of andere workshop worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden. 

7.2 De levering van producten gebeurt via postbedeling of via het eigen vervoer van ommetoer of door een externe transportfirma naar keuze van ommetoer.

7.3 De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.

7.4 Ommetoer kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Ommetoer is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal ommetoer evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde producten alsnog te bezorgen. 

7.5 Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen bepaalde producten tijdens het transport zouden beschadigd raken, kan de klant contact opnemen met ommetoer om naar een oplossing te zoeken.

artikel 8 – aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

8.1 Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door ommetoer krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van ommetoer beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

8.2 Ommetoer doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website  7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van ommetoer, toegang tot de site onderbroken wordt. Ommetoer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website, noch door een andere daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Ommetoer heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor bestellingen en aanvragen. 

8.3 Ommetoer is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

8.4 Tenslotte kan ommetoer niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien ommetoer wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

8.5 Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

8.6 De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van ommetoer. Ommetoer heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

8.7 Ommetoer kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Ommetoer is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

artikel 9 – annulering van bestellingen, afspraken en overeenkomsten 

9.1 De bestelling van diensten zoals opleidingen, trajecten en diensten op maat, kan door de klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulering slechts geldig wanneer ommetoer een bevestiging van ontvangst aan de klant heeft gestuurd.

9.2 Voor de annuleren van een individuele sessie in de praktijk dient de klant dit kenbaar te maken via e-mail en dit minstens 48 uur voordat de afspraak zou plaatsvinden. In geval van ziekte, volstaat een geldig doktersattest. Dit attest moet binnen de 24 uur na annulering worden doorgestuurd via e-mail naar ommetoer. Enkel in dit geval wordt de klant niet in gebreke gesteld voor de laattijdige annulering van de sessie. Wanneer er minder dan 48 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt de volledige sessie in rekening gebracht ten laste van de klant. Wanneer dit herhaaldelijk voorkomt, behoudt ommetoer zichzelf het recht om de samenwerking met de desbetreffende klant stop te zetten.

9.3 Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 

9.4 Bij het annuleren van workshops/trajecten/coaching in bedrijven, scholen en organisaties en het annuleren van geboekte rituelen op maat gelden volgende afspraken, tenzij anders beschreven in de offerte. In geval van annulering van een dienst door de klant 8 weken voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR meer dan het factuurbedrag en excl. andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. Vanaf 8 weken wordt er 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Vanaf 6 weken is dat 75% en vanaf 4 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De annulering dient steeds via e-mail bevestigd te worden. 

artikel 10 – intellectuele eigendom

10.1 Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door ommetoer, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van ommetoer, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de klant. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ommetoer.

 

artikel 11 – verwerking persoonsgegevens

11.1 Door een dienst van ommetoer te boeken, geeft de klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan ommetoer om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de bij dienst horende producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van ommetoer. Ommetoer verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.ommetoer.be/privacy.

11.2 De verantwoordelijke voor de verwerking, ommetoer, respecteert de algemene verordening gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ommetoer te sturen. 

11.3 Alle persoonsgegevens die via de website verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

11.4 Wanneer klanten deelnemen aan een ommetoer traject en uitwisselen met andere deelnemers in een besloten facebookgroep die voorzien werd door ommetoer of daarbuiten in de focusgroepen respecteren zij ten allen tijde de privacy van de andere deelnemers. Alles wat gedeeld wordt door de deelnemers blijft binnen de groep van deelnemers. 

artikel 12 – klachten

Eventuele klachten dienen aan ommetoer te worden gericht. 

artikel 13 – toepasselijk recht en bevoegde instanties

13.1 Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen ommetoer en de klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

13.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen ommetoer en de klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. 

artikel 14 - verantwoordelijkheid van de klant 

14.1 De klant erkent dat begeleiding bij ommetoer een persoonlijk traject betreft dat het persoonlijke, schoolse en zakelijke leven onder de loep neemt en waarbij ommetoer meekijkt naar zingeving. Dit gebeurt op een ervarings- en lichaamsgerichte manier, waarbij er steeds wederzijdse toestemming is en indien nodig die toestemming ten alle tijde kan opgezegd worden. Van de coach wordt verwacht hierin steeds op een integere manier te werken en ook van de cliënt wordt hierin voldoende zelfverantwoordelijkheid verwacht. 

14.2 De cliënt stelt hierbij dat er geen sprake is van dergelijke psychologische problematieken die ommetoer juridisch kunnen ondermijnen zoals geweld of suïcide-risico. De cliënt neemt hierbij de nodige persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn alsook dat van zijn/haar omgeving. Indien dit niet kan gegarandeerd worden, is het de wettelijke vereiste van de cliënt om contact op te nemen met de huisarts om zich te laten begeleiden. 

bottom of page