top of page

Algemene voorwaarden

Om een vlotte samenwerking te garanderen zijn er ook een aantal richtlijnen. De inschrijving, de aanvraag en de opstart van de diensten van ommetoer worden automatisch gezien als het akkoord gaan met deze afspraken. 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

1. Laura du Bois, éénmanszaak, gevestigd te Brieversweg 64, 8310 Brugge en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0773.483.938 (handeld onder de commerciële naam “Ommetoer”),met als mailadres hallo@ommetoer.be

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)                  Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)                  Dienst(en): Aangeboden trainingen, workshops, webinars, groepstrajecten, teambuildings, consultaties, Online Diensten en live events

(3)                  Dienstverlener: Laura du Bois in naam en voor rekening van Ommetoer

(4)                  Cliënt: De ondernemer, rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst afsluit met Ommetoer en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)                  Consument: een Cliënt in de zin van artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht

(6)                  Consultatie: Een afspraak waarbij Ommetoer Diensten zal leveren in het kader van haar activiteit als coach en consultant

(7)                  Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(8)                  Online Dienst: Een Dienst die bestaat uit online content, bijvoorbeeld: webinar, e-book, online workshop, membership … of wordt geleverd via een digitale drager

(9)                  Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst

(10)                Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

(11)                Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(12)                Website: www.ommetoer.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Ommetoer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden zonder dat deze invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 Cliënt kan via de Website of per e-mail een aanvraag(formulier) invullen. Hierna zal Ommetoer, desgevallend na een kennismaking, een Offerte overmaken aan de Cliënt. Na het aanvaarden van de Offerte door de Cliënt zal de Overeenkomst tot stand komen. De bevestiging wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres verstuurd.

3.2 Aanvragen en inschrijvingen (met uitzondering van een Online Dienst) zijn niet bindend voor Ommetoer zolang deze, na het doorlopen van het aanvraag- en inschrijvingsproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd door Ommetoer.

 

3.3 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij Ommetoer stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

3.4 Online Diensten worden via de webshop aangekocht en onmiddellijk afgerekend in de online betaaltool. Betalingen dienen te gebeuren via bankcontact.

3.5 Ommetoer zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien hij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 4. Levering

4.1 Online Diensten zullen worden geleverd binnen 72u na aankoop, tenzij anders aangegeven in de Offerte. De Cliënt ontvangt dan een e-mail met instructies om in te loggen om de Online Dienst te raadplegen. Cliënt heeft hiervoor een computer, Ipad of smartphone en internetverbinding voor nodig.

4.2 Overige Diensten zullen worden geleverd op de afgesproken tijdstippen. 

Artikel 5. Prijs- en betalingsvoorwaarden

5.1 Ommetoer zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Prijzen zijn steeds inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor B2B. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.

5.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend aangerekend worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 125 EUR (inclusief BTW).

5.3. Ommetoer kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of een typo bevat, zoals bijvoorbeeld een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

5.4 Op het ogenblik dat de Cliënt een Dienst of Online Dienst aankoopt dient hij/zij de volledige prijs te betalen.

5.5 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur of betaalbevestiging, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur of betaalbevestiging.

5.6 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en na de eerste ingebrekestelling, de wettelijke interest verschuldigd zijn en dit vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is Ommetoer gerechtigd om een forfaitair schadebeding van 10% van het openstaande factuurbedrag toe te passen, onverminderd het recht van Ommetoer om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen van de Cliënt. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur (o.a. rappelkosten en ingebrekestellingen) zijn steeds ten laste van de Cliënt. Ommetoer is steeds gerechtigd om bij niet- of niet tijdige betaling alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tussen Ommetoer en de Cliënt is van bepaalde duur zoals uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Partijen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het nog te betalen bedrag voor de resterende termijn.

6.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Ommetoer om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de prijs zoals opgenomen in de Offerte van Ommetoer wel nog te worden betaald.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die producten op afstand bij Ommetoer bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

7.2 De Consument kan haar wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van het formulier in de bij of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

7.3  Indien een Consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een uitdrukkelijk verzoek heeft gedaan, betaalt de Consument de onderneming een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Consument Ommetoer ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Ommetoer moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

7.4 Ommetoer zal het door de Cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten op dezelfde wijze als de initiële betaalwijze.

7.5 Indien de Consument een Dienst aankoopt waarbij de Dienst zal dient te worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 1° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en zij verklaart uitdrukkelijk te erkennen dat zij dan haar herroepingsrecht verliest.

7.6 Indien de Consument een Online Dienst aankoopt waarbij zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst of waarbij de Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 13° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd.

Artikel 8. Annulering of laattijdige aanvang van een 1 op 1 sessie of Consultatie

8.1 Alle 1 op 1 sessies (live of online) of Consultaties dienen minstens 48 uur voor de aanvang te worden geannuleerd, anders zal de sessie in mindering worden gebracht van het aantal sessies in een bepaald traject of zal er geen terugbetaling van de Consultatie of 1 op 1 sessie mogelijk zijn. Indien de Cliënt nog niet betaalde, blijft die het saldo van de sessie verschuldigt.

8.2 Indien de Cliënt te laat komt, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal er geen prijsvermindering worden toegepast.

8.3 Bij het annuleren van een deelname aan een groepssessie, workshop of webinar tot 30 kalenderdagen voor het evenement blijft 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan 30 kalenderdagen voor de start van het evenement blijft 50% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor de start van de Dienst zal 100% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd zijn. In dit laatste geval kan je een andere persoon laten deelnemen in jouw plaats. In geval van ziekte, gestaafd door een medisch attest, kan het betaald bedrag als voucher gebruikt worden voor een latere dienst bij Ommetoer.

8.4 Bij annulering van rituelen op maat of op maat gemaakte workshops tot 8 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 50 EUR (excl. BTW en kosten), als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. Vanaf 8 weken tot de uitvoeringsdatum wordt er 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Vanaf 6 weken tot de uitvoeringsdatum zal dat 75% van de totale prijs bedragen en vanaf 4 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De annulering dient steeds via e-mail te worden gedaan, met ontvangstbevestiging en door Ommetoer te worden bevestigd.

8.5 In het uitzonderlijke geval dat er niet voldoende deelnemers zouden zijn die effectief aanwezig zullen zijn of deelnemen aan het georganiseerde event (de Dienst) dan behoudt Ommetoer zich het recht voor om het desbetreffende event te verplaatsen naar een andere datum (binnen het jaar na de initiële datum van het event).

Artikel 9. Garantie en conformiteit

- Wettelijk garantie

9.1. In overeenstemming met artikel 1694quater en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Cliënt die de hoedanigheid van Consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.

9.2 Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.

Echter, indien de herstelling of de vervanging voor ons onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door ons een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Consument.

9.3 De Consument is ertoe gehouden ons op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

9.4 Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van ons.

9.5 In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product.

- Conformiteit

9.6 Ommetoer herinnert de Cliënt aan artikel 1701/1 Oud Burgerlijk Wetboek en volgende inzake de conformiteit van de geleverde Diensten en Online Diensten.

Artikel 10. Opschorting van de overeenkomst

10.1 Ommetoer behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

11.2 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

11.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Ommetoer alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Ommetoer en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Ommetoer kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van zware fout en opzettelijke fout.

13.2 De Overeenkomst bevat voor Ommetoer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

13.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt.

13.7 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag opgenomen in de Offerte.

13.8 De Cliënt vrijwaart Ommetoer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

13.9 De Cliënt erkent dat begeleiding bij Ommetoer een persoonlijk traject betreft dat het persoonlijke, schoolse en zakelijke leven onder de loep neemt en waarbij Ommetoer meekijkt naar zingeving. Dit gebeurt op een ervarings- en lichaamsgerichte manier, waarbij er steeds wederzijdse toestemming is en indien nodig die toestemming ten alle tijde kan opgezegd worden. Van de coach van Ommetoer wordt verwacht hierin steeds op een integere manier te werken en ook van de Cliënt wordt hierin voldoende zelfverantwoordelijkheid verwacht.

13.10 Ommetoer bevestigt dat zij geen therapeutische en medische diensten levert. Voor specifiek medisch of therapeutisch advies verwijst Ommetoer de Cliënt naar gecertifieerde therapeuten en artsen.

13.11 Een aantal Diensten zullen rond een vuurbron plaatsvinden. De Cliënt dient te allen tijde gepaste afstand te bewaren, Ommetoer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan kledij of lichaam.

Artikel 14. Online Diensten

14.1 Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

14.3 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

14.4 Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, jouw betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

14.5 De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Online Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte Online Dienst ter beschikking is van jou.

Artikel 15. Gegevensbeschermingsbeleid

15.1 Ommetoer is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

15.2 Voor meer informatie verwijst Ommetoer naar haar Privacyverklaring op de Website die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. De Dienstverlener neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal op zijn of haar beurt zonder toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over diens aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte.

16.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 17. Volledigheid en nietigheid

17.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Ommetoer en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

17.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

18.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

18.2 De Consument kan een klacht indienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

18.3 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het aan te geven emailadres bij het indienen van de klacht is de volgende: hallo@ommetoer.be.

Artikel 19. Klachten

19.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Ommetoer en/of een klacht heeft over de begeleiding en/of uitgevoerde Dienst moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Ommetoer.

BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE B2B – DIENSTEN

Huidig hoofdstuk is enkel van toepassing indien de Cliënt een onderneming of éénmanszaak is. 

Artikel 20. Annulering

20.1 Bij het annuleren van een Dienst tot 8 weken voor het leveren van de Dienst wordt 50 EUR (excl. BTW en kosten), als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. Vanaf 8 weken tot het leveren van de Dienst wordt er 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Vanaf 6 weken tot het leveren van de Dienst zal dat 75% van de totale prijs bedragen en vanaf 4 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De annulering dient steeds via e-mail te worden gedaan, met ontvangstbevestiging en door Ommetoer te worden bevestigd.

20.2 Indien de Dienst niet doorgaat op het afgesproken tijdstip dient de Cliënt dit spoedig mee te delen aan Ommetoer. Indien deze werd verplaatst naar een ander tijdstip en Ommetoer is beschikbaar om haar Diensten alsnog te leveren behoudt zij zich het recht voor om een bijkomende vergoeding in rekening te brengen ten bedrage van 275 EUR (exc. BTW).

20.3 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en na de eerste ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn zoals vastgesteld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is Ommetoer gerechtigd om een forfaitair schadebeding van 10% van het openstaande factuurbedrag toe te passen, onverminderd het recht van Ommetoer om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen van de Cliënt. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur (o.a. rappelkosten en ingebrekestellingen) zijn steeds ten laste van de Cliënt. Ommetoer is steeds gerechtigd om bij niet- of niet tijdige betaling alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Laura du Bois, éénmanszaak, gevestigd te Brieversweg 64, 8310 Brugge en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0773.483.938 (handeld onder de commerciële naam “Ommetoer”).

E-mailadres: hallo@ommetoer.be

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

...................................................................................................................................................................................

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)..................................................................................................................... — Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... — Adres consument(en) ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

— Datum ............................................................................................................... — Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Versie 14 maart 2023

bottom of page